zamknij

REGULAMIN

1. INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy www.intercars.com.pl.

1.2. Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:

1.2.1. adres poczty elektronicznej: kontakt@autofakty.pl

1.2.2. serwis internetowy: www.autofakty.pl/kontakt

1.2.3. telefon: +48 801 980 980

1.2.4. telefon: +48 22 714 11 11.

1.3. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. DEFINICJE

W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

2.1. „Komentarz” – oznacza informacje (wypowiedzi) wprowadzane przez Użytkownika do Systemu Informatycznego przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, zgodnie z pkt. 3.9 Regulaminu. Po akceptacji przez Usługodawcę, Komentarz zamieszczany jest w Serwisie pod Wpisem lub Komentarzem, którego dotyczy, w sekcji „Skomentuj”. Możliwość umieszczenia w Serwisie Komentarza wymaga podania w celach komunikacyjnych podpisu, którym zostanie oznaczony Komentarz, oraz adresu e-mail.

2.2. „Konsument” – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.).

2.3. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

2.4. „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: www.autofakty.pl.

2.5. „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.

2.6. „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą przez Usługodawcę z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie.

2.7. „Usługa” – oznacza wskazaną w pkt. 3.1 Regulaminu usługę świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.

2.8. „Usługodawca” lub „Spółka” – oznacza spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy www.intercars.com.pl.

2.9. „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy, podmiot który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi.

2.10. „Wpis” – oznacza treści umieszczane w Serwisie przez Usługodawcę, pod którymi Użytkownicy mogą zamieszczać Komentarze.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (RODZAJ I ZAKRES USŁUG)

3.1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:

3.1.1. Usługę WWW – usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Serwisu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL oraz możliwości wprowadzania Komentarzy i wykorzystania mechanizmów informatycznych Serwisu (funkcji Serwisu). Usługa WWW obejmuje w szczególności:

(a) możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (tj. podstron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania),

(b) możliwość przeglądania Komentarzy zamieszczonych w ramach Serwisu,

(c) możliwość wprowadzania Komentarzy przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, w celu ich zamieszczenia w Serwisie na zasadach opisanych w pkt. 3.9 poniżej.

3.2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Serwisu.

3.3. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

3.4. Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).

3.5. Umowy o świadczenia poszczególnych Usług mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim.

3.6. Usługodawca informuje, że nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.

3.7. Usługodawca informuje, że Serwis nie posiada funkcjonalności sklepu internetowego, a Usługodawca nie prowadzi przy wykorzystaniu Serwisu sprzedaży jakichkolwiek towarów.

3.8. W ramach korzystania z Usługi WWW Użytkownik może przesyłać przy wykorzystaniu funkcji Serwisu (formularza znajdującego się pod Wpisami, w sekcji „Skomentuj”), Komentarze dotyczące danego Wpisu lub dotyczące innego Komentarza. Komentarze przesłane przez Użytkownika podlegają weryfikacji (moderacji) przez Usługodawcę. W przypadku akceptacji danego Komentarza przez Usługodawcę zostanie on zamieszczony w ramach Serwisu, pod Wpisem (w sekcji „Skomentuj”).

3.8.1. W celu zamieszczenia w Serwisie Komentarza, Użytkownik zobowiązany jest:

(a) wypełnić formularz Komentarza, w tym podać swoje dane: podpis i adres e-mail,

(b) zaakceptować niniejszy Regulamin.

3.8.2. Usługodawca informuje, że Komentarz zamieszczony w Serwisie zostanie oznaczony publicznie widocznym podpisem podanym przez Użytkownika w formularzu Komentarza.

3.8.3. Usługodawca informuje, że dane podane w ramach formularza Komentarza, w tym dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.) są przetwarzane przez Usługodawcę w celu moderowania Serwisu.

4. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

4.1. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:

4.1.1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, a także dobra osobiste innych osób,

4.1.2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

4.1.3. nawołujących do popełnienia przestępstwa,

4.1.4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4.2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie
jest niezgodna z prawem lub Regulaminem może zgłosić ten fakt Usługodawcy, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt@autofakty.pl

4.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.

4.4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.

5. WARUNKI TECHNICZNE I RYZYKA

5.1. Korzystanie z Usług, w tym korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

5.1.1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub Mac OS X Safari w wersji 8.0.

5.1.2. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz aktywny interpretator języka JavaScript.

5.2. Postanowienie pkt 5.1 określają wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

5.3. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystanie z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.

5.4. W związku ze świadczeniem Usług, w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać pliki cookies. Nastąpi to wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika, wyrażonej w szczególności poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej.

5.5. Więcej informacji o plikach cookies używanych w Serwisie znajduje się na stronie www.autofakty.pl/polityka_wykorzystania_plików_cookies.

5.6. W celu weryfikacji zawarcia Umowy o świadczenie poszczególnych Usług, dane przechowywane są w bazie danych na serwerach Usługodawcy wraz z informacją o akceptacji Regulaminu.

5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług następuje przez:

5.7.1. prezentację treści umowy w Serwisie pod adresem www.autofakty.pl/regulamin.

5.7.2. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem.

5.8. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem możliwości odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

6.1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi WWW rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.

6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od danej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

6.4. Usługodawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy, pod adresem: www.autofakty.pl/formularz-odstapienia-od-umowy/. Użytkownik może skorzystać z wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowę taka uważa się za niezawartą.

6.7. Postanowienia pkt. 6.1 – 6.6 powyżej znajdują zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, którzy zawarli odpowiednio Umowę o świadczenie Usługi WWW działając jako Konsument (tj. do Użytkowników będących Konsumentami).

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG

7.1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.

7.2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:

7.2.1. przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. 1.2.1 Regulaminu

7.2.2. doręczona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub złożona w formie pisemnej w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.

7.3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.

7.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

7.5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 7.4 powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.

8. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

8.1. Użytkownik, który zawarł Umowę działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Usługodawca informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

8.2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Usługodawcą, o ile związane są z korzystaniem z Serwisu, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link do Platformy ODR znajduje się na podstronach Serwisu). Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY WZGLĘDEM PRZEDSIĘBIORCY

9.1. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem występującym w ramach danej Umowy jako przedsiębiorca, łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy ograniczona zostaje do kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), o ile bezwzględnie przepisy prawa nie stanowią inaczej.

9.2. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane w pkt. 10.1 powyżej nie dotyczy szkód wyrządzonych Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą umyślnie oraz innych przypadków, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.

9.3. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Usługodawca informuje, że postanowienia pkt. 9.1 – 9.2 powyżej nie mają zastosowania do Umów o świadczenie Usług zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem występującym jako Konsument.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2016.

10.2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

10.2.1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu,

10.2.2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,

10.2.3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług,

10.2.4. wprowadzenia odpłatności Usługi,

10.2.5. zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy,

10.2.6. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z Usług,

10.2.7. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,

10.2.8. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,

10.2.9. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi,

10.2.10. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,

10.2.11. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług,

10.2.12. zmiany danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.

10.3. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu.